SVENSKA | SUOMI

Nettitonttus HTML hjälp

HTML är ett sätt att berätta för browsern vad en bit text är för någonting. Därmed vet browsern hur texten skall visas. (Tänk dig en doserande lärare som säger "Det här är en rubrik, det här är ett textstycke och det här är en länk" osv.)

Detta sker medelst s.k. "tags" som placeras före och efter texten som definieras. (Se i tabellen med exempel på kod nedan.) T.ex. fetstil anges <strong>så här</strong>.

Det vanligaste felet är att man helt glömmer bort den avslutande "taggen" eller att den saknar snedstreck "/". Då visas resten av sidan t.ex. med fetstil eller som rubrik. Om text försvinner beror det oftast på att man glömt den begynnande "taggens" avslutande större än-tecken ">".

Reserverade specialtecken

Vissa tecken har en speciell betydelse i HTML och är reserverade för att skriva kod. Om man vill använda de tecknen i själva texten, måste de skrivas m.h.a. kod.

KOD TECKEN KOMMENTAR
&lt; < "less than" = mindre än
&gt; > "greater than" = större än
&amp; & "ampersand"
&nbsp;   "non breaking space" = fast mellanslag
&shy; ­ "soft hyphen" = mjuk avstavning
&ndash; "n dash" = talestreck
&ndash; "m dash" = långt talestreck
&quot; " "quotation mark" = citationstecken
&copy; © Copyright
&reg; ® Registered trademark
&tm; Trademark
&deg; ° "degree" = grader
&sup2; ² "superscript 2" = kvadrat
&sup3; ³ "superscript 3" = kubik
&bull; "bullet"
&euro; Euro
&pound; £ Pound
&yen; ¥ Yen

Fler specialtecken hittar du på adressen www.w3schools.com/html/html_entities.asp

Exempel på "tags"

KOD RESULTAT KOMMENTAR
<p>Ett textstycke.</p>
<p>Ett textstycke till.</p>

Ett textstycke.

Ett textstycke till.

"paragraf"
<h1>Huvudrubrik</h1>

Huvudrubrik

"header" (rubrik) nivå 1
<h2>Underrubrik</h2>

Underrubrik

nivå 2
<h3>Underrubrik</h3>

Underrubrik

nivå 3. Det finns 6 nivåer.
en manuell<br />
radbrytning
en manuell
radbrytning
"break" Shift+Enter i MS Word och TinyMCE
<a href="http://www.nettitonttu.fi/">en länk</a> en länk "anchor"
URL
<strong>fet stil</strong> fet stil  
<em>kursivering</em> kursivering "emphasis"
<big>stor text</big> stor text  
<small>liten text</small> liten text  
<tt>skrivmaskinstext</tt> skrivmaskinstext "teletype"
det <strong>går <em>att <big>kombinera</big></em></strong> det går att kombinera ...men det blir sällan bra
abc <!-- osynlig kommentar --> def abc def